My default image

 

大南街觀

1971年秋,為擴展九龍區觀務,故購入現時大南街觀觀址

 

三樓 先人牌位安奉處

 

 

四樓 辦事處及護法殿

 

 

五樓 呂純陽殿及斗姥殿

 

六樓 三元殿

 

天台

電郵: ccta@daoist.org

-回首頁-